Načítám...
Nákupní řád
  Zpět na úvod

I. Základní ustanovení

Internetový obchod Zastřešíme.cz provozuje společnost Intya Group s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsána u Rejstříkového soudu v Praze, oddíl C  vložka 230667, IČ 03440788, DIČ CZ03440788, dále jen Provozovatel. Prodej zboží probíhá na základě smluv o obchodním zastoupením se společnostmi LANIT PLAST, s.r.o., IČ: 25774930 a Gutta ČR - Praha spol. s r.o., IČ: 25771001, dále jen Prodávající. Nákup se vždy řídí obchodními podmínkami každého z Prodávajících viz. obchodní podmínky LANIT PLAST, s.r.o. a obchodní podmínky Gutta ČR - Praha spol. s r.o.

 

II. Objednávka

Internetový obchod Zatřešíme.cz akceptuje pouze objednávky s místem dodání v České republice. Poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo bude o přijetí objednávky informován telefonicky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Při objednání zboží s dodáním mimo území ČR je objednávka neplatná a bude zrušena.

 

III. Platba

Internetový obchod Zastřešíme.cz umožňuje následující způsoby platby:

a) na dobírku, zákazník platí za zboží v hotovosti až při jeho převzetí.
b) předem na bankovní účet Prodávajícího na základě Předpisu k platbě, který bude Kupujícímu zaslán po ověření objednávky operátorem Provozovatele. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
c) Hotově – zákazník zaplatí zboží při osobním vyzvednutí na některé z poboček.

 

IV. Cena dopravy


1) Zboží značky Lanitplast - a) 400 Kč při nákupu do 10.000 Kč včetně DPH, b) zdarma při nákupu nad 10.000,- Kč včetně DPH. Čistící prostředek na polykarbonát = 150 Kč po celé ČR.
2) Zboží značky Gutta - a) 150 Kč při nákupu do 10.000 Kč včetně DPH, b) zdarma při nákupu nad 10.000,- Kč včetně DPH.
* Těžké asfaltové zboží značky Gutta (asfaltové šindele a asfaltové pásy) - a) 400 Kč při nákupu do 10.000 Kč včetně DPH, b) zdarma při nákupu nad 10.000,- Kč včetně DPH.
3) Osobní odběr na prodejnách - zdarma.
4) V případě kombinované objednávky = těžké asfaltové zboží Gutta (viz výše) + jakékoliv zboží značky Lanitplast - a) 650 Kč při nákupu do 10.000 Kč včetně DPH, b) zdarma při nákupu nad 10.000,- Kč včetně DPH.

 

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na jeho náklady) na adresu Prodávajícího.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě, kontaktujte nás na našem emailu: servis@zastresime.cz. Poskytneme Vám asistenci, aby Vaše odstoupení proběhlo v pořádku.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku nutnou k navrácení do původního a kompletního stavu.

Pokud je zboží kompletní a nepoškozené, firmy vrací cenu zboží + dopravného (celková cena včetně dopravy při uzavření kupní smlouvy) na bankovní účet kupujícího (po předchozí domluvě).

 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případě, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího; kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává; v případě zjevné chyby v ceně zboží (překlep, softwarová chyba, apod...).

 

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající nebo přepravce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím nebo přepravcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu nebo přepravci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo přepravce.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, přepravce nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího, přepravce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)požadovat, aby prodávající, přepravce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, přepravce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající nebo přepravce povinen tuto informaci předat. Prodávající nebo přepravce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Provozovatel internetového obchodu Zastřešíme.cz – firma Intya Group s.r.o. je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Co jsou cookies? Jedná se o malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Urychlí se tím proces prohlížení webu, který se díky cookies stává plně použitelným a funkčním.

 

v Praze, dne 25.1.2016